Få hela storyn
Starta din prenumeration

Till alla utbildningar

Att leda i vården

Ledarskap

Att vara ledare i hälso- och sjukvården innebär att leda en meningsfull verksamhet som utmärks av stora behov och stora utmaningar, inte minst under pandemin. Denna ledarskapsutbildning är skräddarsydd för att ge dig som är chef eller ledare i vården förutsättningar för att stärka dig själv och främja välmående medarbetare. Vi går igenom olika ledarstilar och vad forskning visar är de mest effektiva strategierna för att skapa motivation och ge energi. Du får också lära dig hur du hanterar konflikter i arbetsgruppen, inre och yttre stress för dig och dina medarbetare, samt hur du arbetar med konstruktiv feedback. Vi berör också det paradigmskifte hela välfärdssektorn befinner sig i, från ett kontrollbaserat sätt att styra och leda, till ett tillitsbaserat.

Om Utbildningen

UTBILDNINGENS MOMENT:

1. Ledarskapet i pandemin
Hur har ledarskapet påverkats av pandemin och hur har ledare handskats med den? Utifrån vår erfarenhet av möten med chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård ger vi en bild av vad pandemin gett för förutsättningar för att leda, och delar tillsammans med kursdeltagarna erfarenheter och lärdomar.

2. Paradigmskiftet – från kontrollkultur till tillitskultur
De speciella förutsättningar som råder för ledare i välfärdssektorn, där New Public Management (NPM) tidigare har varit den dominerande styr– och ledningsfilosofin, men som nu genomgår ett paradigmskifte där det tillitsbaserade ledarskapet utgör en viktig komponent. Här får du bekanta dig med ”Perspektivlaboratorium”, en modell som kan öka förståelsen mellan olika chefsnivåer i sjukvården.

3. Ledarstilar enligt forskningen bakom FRLM (Full Range Leadership Model)
Vi går igenom vilka ledarstilar som har bäst forskningsstöd enligt Full Range Leadership Model och hur du själv kan använda dig av dem i din situation som ledare; låt-gå- ledarskap, transaktionellt ledarskap och transformerande ledarskap

4. Motivation – för dig och dina medarbetare
Vad du själv och dina medarbetare behöver för att skapa och behålla motivation och engagemang

5. En verktygslåda av ledarbeteenden för olika situationer och syften

 • Kompetensfrämjande ledarskap – att utforma mål och utvärdera dem
 • Samhörighetsfrämjande ledarskap – vikten av psykologisk trygghet och att bryta gnällspiraler och klagande
 • Autonomifrämjande ledarskap – betydelsen av valfrihet och att delegera rätt

6. Att leda medarbetare i grupp

 • Vad händer med sjukvårdens arbetsgrupper under en pandemi? Vilket ledarskap ska jag använda mig av när arbetsgruppen är under stor press?
 • Gruppsykologiska faktorer som skapar högpresterande team och trivsel hos medarbetare utifrån IMGD (Integrative Model of Group Development) och hur du kan situationsanpassa ledarskapet utifrån arbetsgruppens utvecklingsfas
 • Roller i arbetsgruppen; informellt ledarskap och explicita och implicita roller
 • IPO-modellen (input-process-output): vad teamet faktiskt gör före, under och efter en arbetsinsats och hur du kan förbättra samarbete och resultat genom att få gemensamma tankemodeller kring detta

7. Feedback

 • Hur vi bäst ger feedback
 • Det svåra samtalet: att ge kritik på ett konstruktivt sätt

8. Konflikter

 • Skillnad mellan konflikt och kränkande särbehandling
 • Hur du kan förstå konflikter som uppstår mellan dina medarbetare
 • En modell för hur du kan lösa konflikter

9. Stress

 • Hur inre stress påverkar dig och ditt ledarskap och hur du kan hantera det
 • Hur du kan hantera din egen känsla av otillräcklighet
 • Att coacha dig själv till ökad trygghet som ledare


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som har en ledarfunktion inom vård och omsorg, både till dig med en formell chefsroll och till dig som leder andra i din yrkesroll.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du ska få med dig forskningsbaserad kunskap och praktiska verktyg om tillitsbaserat ledarskap, effektiva ledarstilar, motivation och kommunikation som är direkt tillämpbar i den praktiska vardagen som ledare i vården.

Dela kursen

Program

Dag 1

09.00–09.15 Välkommen och introduktion

9:15 Ledarskapet i pandemin

 • Hur har ledarskapet påverkats av pandemin och hur har ledare handskats med den? 
 • Vad pandemin har gett för förutsättningar för ledarskapet 
 • Kursdeltagarnas erfarenheter och lärdomar 

10:00 Paradigmskiftet – Från kontrollkultur till tillitskultur 

 • New Public Management (NPM) som styr- och ledningsfilosofi och dess effekter på ledarkulturen i vården 

10.20 Fika

10:40 Paradigmskiftet – Från kontrollkultur till tillitskultur (forts.)

 • Tillitsbaserad ledning och styrning – en översiktsbild 
 • Vad tillitsbaserat ledarskap kan innebära 
 • Perspektivlaboratorium: dialogen mellan olika chefsled i sjukvården 

12:00 Lunch

13.00 Ledarstilar enligt forskningen bakom FRLM (Full Range Leadership Model)

 • Låt-gå- ledarskap 
 • Transaktionellt ledarskap 
 • Transformerande ledarskap 

13.15 Vad motivation är, hur du behåller den för egen del och hur den skapas för dina medarbetare 

 • Forskning om motivation: Self determination theory 
 • Olika typer av motivation 
 • Den autonoma motivationens källa – grundläggande psykologiska behov 

13:45 Kompetensfrämjande ledarskap 

 • Att utforma mål 
 • Att utvärdera mål genom utvärderingsverktyget AAR (After Action Review) 

14:30 Fika

14.45 Samhörighetsfrämjande ledarskap

 • Vikten av psykologisk trygghet 
 • Att bryta gnällspiraler och klagande 

15:15 Autonomifrämjande ledarskap 

 • Betydelsen av valfrihet 
 • Delegera rätt 

15:40 Egen reflektion

16:00 Avslut

Dag 2

09:00 Introduktion

09:15 Att leda team och arbetsgrupper

 • Sjukvårdens arbetsgrupper under en pandemi och ledarskapets påverkan när arbetsgruppen är under stor press 
 • Förståelse för varför teamet beter sig som det gör med hjälp av IMGD (Integrative Model of Group Development) 
 • Situationsanpassat ledarskap utifrån arbetsgruppens utvecklingsfas 
 • När teamets medlemmar ständigt skiftar – ”team scaffolds” 

10:20 Fika

10:40 Att leda team och arbetsgrupper (forts.)

 • Roller: informellt ledarskap, explicita och implicita roller 
 • IPO-modellen – input-process-output: Vad teamet faktiskt gör före, under och efter en arbetsinsats 
 • Interpersonella processer i teamet 
 • Att skapa gemensamma tankemodeller 

12:00 Lunch

13:00 Feedback

 • Hur vi bäst ger feedback 
 • Det svåra samtalet: att ge kritik på ett konstruktivt sätt 

13:45 Konflikter 

 • Att förstå en konflikt 
 • Skillnaden mellan en konflikt och kränkande särbehandling 
 • Att skapa robusta samarbetskulturer 

14:30 Fika

14.45 Inre och yttre stress hos dig och dina medarbetare

 • Varför upplever vi så mycket stress i sjukvården? 
 • Inre stress – att vara självkritisk och känna sig otillräcklig 
 • Verktyg för att hantera inre stress: trecirkelmodellen som hjälp för balans mellan prestation och återhämtning 
 • Att coacha sig själv 

15.45 Summering och utvärdering

16:00 Avslut

Se fler branschtitlar från Bonnier News